Voordat je begint met een stage, moet je in de regel een stageovereenkomst afsluiten en tekenen. Maar wat is een stageovereenkomst precies? En welke punten zijn doorgaans in zo’n overeenkomst opgenomen?

Rechten en plichten

In een stageovereenkomst zijn jouw rechten en plichten als stagiair vastgelegd. Ook praktische zaken zoals concrete werktijden en de hoogte van je stagevergoeding zijn in het document opgenomen. Een stageovereenkomst is vaak een standaardformulier dat vaker door scholen en bedrijven wordt gebruikt. De inhoud van je stage, je taken en leerdoelen, staan niet in je stageovereenkomst, maar worden beschreven in een apart stageplan. Hier beschrijf je duidelijk wat het doel is van je stage, wat je gaat doen en hoe de begeleiding vanuit school en op de stageplek is geregeld.


Vaste punten in een stageovereenkomst

Er zijn een aantal vaste punten die in principe altijd in een stageovereenkomst opgenomen moeten worden. De belangrijkste zijn:

 • de begin- en einddatum van de stage
 • het aantal werkuren
 • hoogte van de stagevergoeding
 • stagebegeleider
 • eventuele onkosten- en reisvergoeding
 • aansprakelijkheid
 • aantal vakantiedagen
 • regeling bij ziekte of ongeluk op het werk

Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Kan een stageovereenkomst worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst? De meeste werkgevers zullen op deze vraag een ontkennend antwoord geven. Maar toch is de Nederlandse wet hier niet zo duidelijk over. Het begrip stageovereenkomst heeft namelijk geen duidelijke juridische definitie. Dat geldt niet voor de arbeidsovereenkomst. Die wordt namelijk duidelijk gedefinieerd als een afspraak tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer zich verplicht om arbeid te verrichten en de werkgever de verplichting op zich neemt om de werknemer in ruil voor zijn inspanningen een loon te betalen. Wordt een stageovereenkomst aangeduid als een arbeidsovereenkomst? Dan betekent dit onder meer dat er loonbelasting over de vergoeding kan worden ingehouden. Maar als stagiair he je dan ook recht op vakantiegeld, het wettelijk minimumloon en loon tijdens ziekte.

Controlelijst stageovereenkomst

Toch zijn er wel enkele criteria die helpen om het verschil tussen een stage- en een arbeidsovereenkomst duidelijker in kaart te brengen.


 • Ontvang je een vergoeding die alleen de onkosten van de stage dekt?
 • Staat de stagiair(e) ingeschreven bij een onderwijsinstelling?
 • Wordt de stage begeleid door een mentor of stagebegeleider?
 • Staat het leren centraal en is dit element belangrijker dan het verrichten van productieve arbeid?

Luidt het antwoord op de bovenstaande vragen ja? Dan kun je met een gerust hart aannemen dat de stageovereenkomst niet wordt aangemerkt als een arbeidsrelatie. Loop daarom altijd even de bovenstaande checklist door.

Bekrachtiging stage

Maar hoe ziet zo’n stageovereenkomst er in de praktijk uit en waar vind je welke punten? Hieronder volgt een voorbeeld. De stageovereenkomst begint met de informatie van stagebedrijf en stagiair en de juridische status van de afspraak. Dit deel is feitelijk de bekrachtiging van de stageovereenkomst.

Stageovereenkomst tussen … (naam stageplek)… en … (naam stagiair)…

Ondergetekenden: … (naam stagiair)…, woonachtig te …(adres stagiair)…, hierna aangeduid als: ‘stagiair’; en … (naam stageplek)…, gevestigd te …(plaats hoofdkantoor)… en kantoorhoudende aan de … (adres waar stage wordt gelopen)…, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …(naam van contactpersoon stageplek)…; Komen overeen dat: de stagiair in de gelegenheid wordt gesteld om in samenhang met zijn/haar opleiding, in de vorm van een stage, praktische ervaring op doet bij … hierna te noemen organisatie)…


Aandachtspunten stage

Vervolgens volgt een opsomming van de rechten, plichten en praktische onderdelen van de stage.

Stageduur De stage loopt van …(dd/mm/jj)… tot en met …(dd/mm/jj)… op …(locatie stage)… te… (plaats). De werktijden zijn van …(dag)… tot en met …(dag)… van …(tijd) uur tot …(tijd) uur met een lunchpauze van …(tijd)… uur.

Functie en taken De stagiair heeft als functie …(te noemen functie)… en vervult de volgende taken (te noemen taken)…

Stagebegeleiding …(naam)… fungeert namens de …(naam stageplek)… gedurende de hierboven genoemde periode als stagebegeleider. De stagebegeleider draagt zorg voor een goede begeleiding van de stagiair. De stagebegeleider en de stagiair hebben wekelijks contact over het functioneren. Bij problemen kan de stagiair altijd terecht bij de stagebegeleider.

Contactpersoon opleiding en beoordeling Namens de opleiding van de stagiair fungeert …(naam)… als contactpersoon. Aan hem zal na afloop van de stage gerapporteerd worden over de verrichte werkzaamheden.


Vergoeding De stagiair ontvangt een stagevergoeding van …(bedrag)…bruto per maand. De uitbetaling geschiedt tegen het einde van de maand. Dit bedrag wordt overgemaakt op rekening …(rekeningnummer etc.)…

Ziekte Mocht de stagiair gedurende de stageperiode ziek worden, dan moet hij/zij dit voor …(tijd)… uur melden aan uw stagebegeleider. Bij ziekte vindt gedurende …(lengte in dagen)… doorbetaling van de stagevergoeding plaats tot uiterlijk de dag waarop de stage eindigt.

Ziektekostenverzekering Tijdens de stageperiode is de stagiair medisch verzekerd. Indien hij of zij tevens verzekerd is op het ziektekostencontract van zijn of haar ouders, verzoekt …(naam stageplek)… de stagiair zijn of haar ouders op de hoogte te brengen van het feit dat hij/zij gedurende de stageperiode voor gemaakte ziektekosten is verzekerd. Voor de ouders bestaat in dat geval de mogelijkheid van een gedeeltelijke restitutie van hun ziektekostenpremie.

Identificatieplicht De stagiair moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) indienen bij aanvang van de stageperiode.

Vakantie De stagiair heeft recht op …(aantal uren/dagen)… vakantie en kan bij omstandigheden kort verlof worden toegekend. Over deze dagen kan een vergoeding van …(bedrag)… worden doorbetaald


Geheimhouding en ondertekening

Het laatste deel van de stageovereenkomst bestaat uit een paragraaf waarin je de geheimhoudingsplicht respecteert. Het document wordt afgesloten met een sectie die door de stagiair en de begeleider van het stagebedrijf worden ondertekend.

Geheimhoudingsplicht Uit hoofde van het feit dat de stagiair stage loopt bij …(naam stageplek)…, heeft hij of zij de verplichting tot geheimhouding – zowel gedurende de stageperiode als daarna – van al hetgeen direct of indirect verband houdt met de belangen van …(naam organisatie) en met name alles wat behoort tot het bedrijf, de bedrijfsvoering en de relaties; alles genomen in de ruimste zin.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud ondertekend op …(dd/mm/jj)… te …(plaats)…

Naam …(stagiair)…, Namens …(naam stageplek)…,

Heb jij prangende vragen over een stageovereenkomst? Stel je vraag hieronder!