De autoverzekering is veel jongeren niet goed of niet geheel duidelijk, wat leidt tot onverwachte beperkingen in de dekking of contact met familie of de partner over wat te doen. Uit onderzoek van de ANWB onder duizend verzekerden blijkt dat een groot deel niet goed weet wat te doen na een kleine schade. Onder de jongeren tot 25 jaar belt bijna 60% met de partner of familie om te vragen wat te doen, in plaats van direct naar een goede garage te rijden. Dit percentage ligt beduidend hoger dan bij vrouwen (30%) en alle automobilisten samen (18%).

aotuoverzekering jongeren


Bellen bij kleine schade

Het is vooral het gebrek aan kennis van de autoverzekering dat jongeren bij kleine schades in vertwijfeling brengt. Op het moment dat ze een deukje rijden of de spiegel van de auto eraf rijden is het hen vaak niet goed duidelijk wat te doen. Ze lopen op dat moment bijvoorbeeld het risico naar een garage te rijden waar de verzekeraar geen afspraken mee heeft gemaakt. Dit leidt over het algemeen tot een kostenpost op basis van het eigen risico, of kan leiden tot een val in de no-claim korting die eenvoudig voorkomen had kunnen worden. Met name bij kleine schades is het vaak voordeliger om deze zelf te betalen en niet op de verzekeraar te verhalen.

Gebrek aan kennis over de autoverzekering

Uit hetzelfde onderzoek blijkt onder andere dat 6 op de 10 automobilisten niet op de hoogte is van het belang van een inzittendenverzekering, of hoe die voor dekking van eigen letselschade kan zorgen. Wat dat betreft bestaat er veel onwetenheid en lijken jongeren oververtegenwoordigd in deze groep. Het is met name voor jongeren van belang om zich beter te verdiepen in de dekking van hun autoverzekering, zodat ze daar bij een eventuele (kleine) schade goed van op de hoogte zijn.

Jongeren bellen vaak hun ouders bij autoschade

Jongeren bellen vaak hun ouders bij autoschade

Onverwacht geen dekking door de autoverzekering

Verder blijkt uit het onderzoek dat 7,6% van de automobilisten wel eens te maken heeft gehad met een autoschade waarvan de autoverzekeraar onverwacht aangaf dat er geen dekking voor bestond. In dat geval lukt het niet om de schade te laten vergoeden, wat betekent dat je deze alsnog zelf dient te betalen. Met name de meer voordelige autoverzekeraars maken over het algemeen afspraken met bepaalde garages, waardoor het van belang is om de schade daar te laten herstellen. Door dit vooraf goed uit te zoeken of in ieder geval de polis door te bladeren kunnen met name jongeren deze situaties gemakkelijk voorkomen.