Als je kinderen hebt kan het goed zijn dat je in aanmerking komt voor het kindgebonden budget. Maar wat is dit precies? En aan welke voorwaarden moet je precies voldoen om deze toeslag te kunnen ontvangen? Een overzicht.

Kindgebonden budget aanvragen? Klik dan hier!


Extra toeslag

Het kindgebonden budget is een extra bijdrage in de kosten voor kinderen tot achttien jaar. De toeslag wordt maandelijks uitgekeerd door de Belastingdienst en krijg je naast de kinderbijslag. De hoogte van de toeslag hangt af van je inkomen, het aantal kinderen en jouw leeftijd. Voor het kindgebonden budget geldt bovendien een vermogenstoets: wie over een aanzienlijke hoeveelheid eigen kapitaal beschikt, komt niet in aanmerking voor de toeslag.

Wanneer kom je voor het kindgebonden budget in aanmerking?

Of je het kindgebonden budget kunt krijgen hangt vooral af van de hoogte van het gezinsinkomen. De Belastingdienst toetst dit en beslist aan de hand van jouw financiële situatie of je wel of niet in aanmerking komt voor de toeslag. Is het antwoord ja, dan volgt meestal binnen acht weken een definitieve beslissing van de fiscus. Je krijgt het kindgebonden budget dan vanaf de maand ná de geboortedatum van uw kind. Is het kind bijvoorbeeld geboren op 15 maart? Dan gaat de regeling in vanaf 1 april. De Belastingdienst stuurt overigens alleen een brief met beslissing als je het kindgebonden budget ook echt krijgt. In het geval van een te hoog gezinsinkomen hoor je niets. Om voor de regeling  in aanmerking te komen, moeten de ouders ook beschikken over de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen.


Aanvullende regels

In een aantal situaties zijn ook nog bepaalde aanvullende regels van toepassing op het wel of niet ontvangen van het kindgebonden budget:

  • Er is sprake van co-ouderschap
  • Het gaat om een samengesteld gezin
  • Je woont nog samen met het kind bij jouw ouders
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, maar woont en/of werkt in het buitenland

Ook pleeg- en stiefkinderen komen in principe in aanmerking voor het kindgebonden budget.

Aanvragen van het kindgebonden budget

Je hoeft het kindgebonden budget normaal gesproken niet zelf aan te vragen. Als het goed is ontvang je automatisch een bericht van de Belastingdienst als je in aanmerking komt voor deze toeslag. Er zijn echter een paar uitzonderingsgevallen waarbij het kan voorkomen dat je toch zelf een aanvraag moet indienen.

  • Je ontvangt voor het eerst kinderbijslag, maar (nog) geen andere toeslag van de Belastingdienst.
  • Er is geen beslissing van de Belastingdienst binnengekomen, maar je denkt op basis van de voorwaarden wel in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget.
  • Je hebt in een eerder stadium het kindgebonden budget ontvangen, maar de toeslag is gestopt. Op de website van de Belastingdienst staan duidelijke instructies voor het zelf aanvragen van het kindgebonden budget.

Kindgebonden budget aanvragen? Klik dan hier!

De uitbetaling

De manier waarop het kindgebonden budget wordt uitbetaald, is vooral afhankelijk van de hoogte van het uit te keren bedrag. Als je meer dan 60 euro per jaar krijgt, wordt het bedrag maandelijks ronde twintigste gestort. Valt het bedrag lager uit? Dan wordt het jaarbedrag in een keer op je rekening gestort. Toeslagen die lager uitvallen dan 24 euro per jaar betaalt de Belastingdienst niet uit.


Wijzigingen

Verandert je woon- of inkomenssituatie in de loop van het jaar? Dan is het verplicht om die wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst. Je ontvangt dan een nieuwe (voorschot)berekening met een aangepast budget. De definitieve berekening van het kindgebonden budget volgt aan het eind van het jaar, want dat is immers het moment waarop het volledige jaarinkomen bekend wordt. Het verschil met het daadwerkelijk ontvangen bedrag wordt vervolgens door de Belastingdienst berekend. Het verschil moet je terugbetalen of wordt (als je te weinig hebt ontvangen) op jouw rekening bijgeschreven. Het is verstandig om bij een stijging van het inkomen alvast een bedrag te reserveren voor het terugbetalen van teveel ontvangen toeslagen. Zo voorkom je onplezierige verrassingen. Controleer ook altijd goed de gegevens op de beschikkingen van de Belastingdienst. Er worden namelijk nogal eens fouten gemaakt bij het uitkeren van toeslagen.

Kom je er nog steeds niet uit? Stel hieronder dan gewoon jouw vraag!