Binnen de Wet Inkomstenbelasting worden enkele resultaten buiten de belastingheffing geplaatst. Dit vanwege verschillende redenen, zoals de wetgever deze bepaald heeft. Deze vrijstellingen staan genoemd in hoofdstuk 3 van de Wet Inkomstenbelasting en de belangrijkste daarvan zijn:
– de bosbouwvrijstelling;
– de landbouwvrijstelling;
– de kwijtscheldingswinstvrijstelling;
– de mkb-winstvrijstelling.

Toeslagen 2015 uitbetaald

Nog meer verdieping

Bosbouwvrijstelling

De winst van een bosbedrijf is al vrijgesteld van de heffing inkomstenbelasting. Hierdoor zijn verliezen ook niet aftrekbaar op eventueel andere inkomstenbestanddelen. Wanneer de ondernemer de komende jaren verwacht veel verlies te maken, kan het handig zijn om deze vrijstelling niet toe te passen. Dit moet de ondernemer aan geven bij de Belastingdienst, waarna het niet nemen van deze vrijstelling direct geldt voor 10 jaar. Verliezen zijn vervolgens wel aftrekbaar, maar over de behaalde winsten moet de komende 10 jaar wel belasting betaald worden.


Landbouwvrijstelling

Deze vrijstelling geldt op het moment dat er een positieve of negatieve waardeverandering optreedt van landbouwgrond. Ook de grond waar het bedrijfsgebouw op staat, valt onder deze vrijstelling. De landbouwvrijstelling heeft betrekking op de waarde van het economisch verkeer. Bij een verkoop van de landbouwgrond, wordt enkel het verschil in economische waarde vrijgesteld.

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

De kwijtschelding van een schuld zorgt bij diegene die de schuld had tot een stijging van zijn vermogen. Wanneer de persoon ondernemer is, de schuld op zakelijke grond kwijtgescholden wordt en deze schuld een ondernemingsschuld is, zal dit leiden tot een belastbare winst uit onderneming. Deze winst wordt vrijgesteld op basis van de kwijtscheldingswinstvrijstelling.

Mkb-winstvrijstelling

Om de last voor ondernemers te verlichten, is de mkb-winstvrijstelling in het leven geroepen. 14% van de winst uit onderneming wordt, na aftrek van de ondernemersaftrek, vrijgesteld van de belastingheffing. Vanwege het hoge percentage is het een belangrijke aftrekpost voor ondernemers. Doordat het maar een gedeelte vrijstelt van de jaarwinst, in plaats van een hele vrijstelling, wordt het veelal gezien als een ondernemingsfaciliteit.