Het opvoeden van een kind is zeker niet goedkoop. Maar er bestaan in Nederland wel regelingen die de financiële lasten wat kunnen verlichten. Een goed voorbeeld van zo’n regeling is de kinderopvangtoeslag. Maar wat zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag? En hoe lang kun je kinderopvangtoeslag ontvangen? We laten het in dit artikel zien.

Wat is de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag is een door de overheid verstrekte tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor de kinderopvang. Allesbehalve een overbodige luxe, want door de hoge kosten voor levensonderhoud en huisvesting ligt het aantal tweeverdienersgezinnen in Nederland ten opzichte van veel andere landen vrij hoog. Je kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen, berekenen en eventueel wijzigen op de website Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder meer af van hun inkomen en leefsituatie. Ook het aantal kinderen dat de opvang bezoekt, wordt meegewogen in het besluit.


Verhoging in 2017

De Nederlandse overheid heeft besloten om in 2017 200 miljoen extra vrij te maken voor de kinderopvangtoeslag. Het kabinet Rutte-2 vindt het namelijk belangrijk dat werkende ouders hun kinderen een goede opvang kunnen bieden. Het spreekt voor zich dat dit dan ook financieel aantrekkelijker wordt gemaakt. De extra investering betekent dat alleenstaande ouders en gezinnen er gemiddeld enkele honderden euro’s per jaar op vooruitgaan.

Hoe lang krijg je kinderopvangtoeslag en wat zijn de voorwaarden?

Wanneer heb ik recht op de kinderopvangtoeslag?

Je komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer jouw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat. Daarvoor moeten jij en je eventuele toeslagpartner wel aan een aantal eisen voldoen.


  • Je ontvangt al kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind of onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Het kindercentrum of gastouderbureau staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
  • Er is sprake van een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. In het contract moeten bepaalde gegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan de uurprijs die de opvanginstelling rekent. Ook het aantal opvanguren per jaar speelt en rol.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.
  • Je werkt, studeert, volgt een traject om werk te vinden of volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dezelfde regels zijn ook van toepassing op jouw toeslagpartner.
  • Jekrijgt alleen kinderopvangtoeslag voor de uren waarop de kinderopvang daadwerkelijk de dienst aanbiedt. Hierbij geldt een uitzondering voor de feestdagen. Belangrijk is dat de kinderopvang open is en de opvanguren in het contract staan.

Aan deze basisregels moet sowieso iedere aanvrager voldoen. Ben je co-ouder? Of heb je kinderopvang nodig wegens sociale of medische redenen of werkloosheid? of heb je een familielid als toeslagpartner? Dan is de kans aanwezig dat er nog aanvullende regels voor de kinderopvangtoeslag gelden.

Hoe lang kinderopvangtoeslag?

Maar tot welke leeftijd is de toeslag nog van toepassing op jouw kind? Een kind mag nog gebruikmaken van de dagopvang totdat het aan de basisschool begint. Als een kind pas op vijfjarige leeftijd overstapt naar het basisonderwijs, mag het tot die tijd nog gebruikmaken van de kinderopvang. Je maakt dan als ouder dus ook nog aanspraak op de toeslag. Voor buitenschoolse opvang geldt in principe hetzelfde: een kind kan aanspraak maken op buitenschoolse opvang (en dus ook kinderopvangtoeslag) tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs begint.